Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców chcących zatrudnić uczniów i młodocianych pracowników. Kurs trwa 80 godzin, składa się z części teoretycznej i praktycznej (70 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć z praktyki metodycznej).

Celem szkolenia jest przygotowanie instruktora do planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, indywidualizowania procesu nauczania oraz podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami. Po zakończeniu kursu uczestnik szkolenia posiada wiedzę z zakresu metodyki, niezbędną do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem.
Wymagania wstępne dla uczestników:
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz.1626):
  • uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, lub
  • uczestnicy kursu nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
    • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż w pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
    • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
    • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
    • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Zadzwoń lub napisz

+48 46 855 15 91
+48 692 497 081
okozyrardow@tlen.pl